มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโอกาส ที่จะสร้างสรรค์สังคมดิจิทัล

ความมุ่งมั่นและความพยายามในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคโนโลยีใหม่ เพื่อมอบความสำเร็จให้สังคมและบุคคลอื่น ได้พัฒนาความรู้ร่วมกันในอนาคต หนทางของการสร้างฐานความรู้ด้าน digital technology
เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0. มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ร่วมกัน

SIPA Tech Meetup คือกิจกรรมที่จะเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนและ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

พัฒนาบุคคลากร

ร่วมจัดการและออกแบบหัวข้อการอบรม ที่สร้างและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศ

เชื่อมโยงความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ

สร้างทีมงานผู้เชียวชาญในแต่ละสาขาเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปสนับสนุน แก้ปัญหา ให้แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถและศักยภาพขององค์กร

สังคมแห่งความสุข

มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ความสุขที่รักษาความสมดุลของการพัฒนา และความมั่งคงของการดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนในสังคมตามขีดความสามารถ นำคุณประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการมีส่วนร่วม ร่วมกันของทุกคน


แบ่งปันเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรับความรู้จากกิจกรรมที่ทาง SIPA ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจของแต่ละคน สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัด

สมัครเข้ามาเป็นผู้แบ่งปันความรู้

หากท่านต้องการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ของท่าน ที่คุณค่าอย่างสูงส่ง ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้ กับทางโครงการ SIPA Tech meetup มาร่วมกันสร้างประเทศด้วยความรู้และมอบสิ่งดีๆให้แก่ทุกคน

แบ่งปันสถานที่ เพื่อใช้ทำกิจกรรม

การจัดกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีสถานที่จัดกิจกรรม ท่านสามารถเป็นส่วนร่วมสนับสนุนสถานที่ ในการดำเนินจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เช่นห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ ลานกิจกรรม เป็นต้น

เผยแพร่โอกาสให้ผู้อื่น

ร่วมกันสร้างพลังการขับเคลื่อนไปอย่างสม่ำเสมอ เชิญชวนคนที่รู้จักให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาขับเคลือนไปในเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใดในอนาคต จะสามารถสร้างให้ประเทศไทยมีความมั่นคงอย่างแท้จริง